Profeten slog aldrig kvinnor.

Koranen säger:

''Och till Hans under hör detta att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er.'' (Koranen 30:21)

Några ahadith som talar om hur profeten handlade.

Från Fath al-Bari volym 9 sidan 249;
'Aisha, profetens fru:
Profeten slog aldrig någon av sina fruar eller tjänare; han slog aldrig någon med sin hand bara i de fall då han kämpade för Allahs skull.''

Hadith klargör att han aldrig lyfte handen mot sina fruar eller tjänare.

Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, Ibn Hibban och Hakim; där profeten  sagt:
''Slå aldrig Allahs tjänarinnor.''

Sunan Abu Dawud, bok 11, Äktenskap (Kitab Al-Nikah), nummer 2139
Återberättat av Mu'awiyah al-Qushayri;
''Jag gick till Allahs Budbärare (fred vare med honom) och frågade honom: 'Vad säger du (beordrar) du om våra fruar?' Han svarade; ''Ge dem mat som ni äter själva, ge dem kläder som ni bär själva, och slå dem inte, och skymfa dem inte.''

Sahih Muslim: Bok 30, nummer 5756
'Aisha berättade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) aldrig slog någon med sin hand, varken en kvinna eller en tjänare, utan endast i de fall när han kämpade för Allahs skull och han hämnades aldrig såvida det inte handlade om de ting som gjorts okränkbara av Allah och som sedan gjorts kränkbara av människor; då hämnades han för Allah, den Upphöjde och Ärade skull.

Chapter : The hatred of Allah's Apostle (may peace be upon him) against sin and the adopting of a course of action which is easier to adopt from amongst the permissible acts).
'Aisha reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) never beat anyone with his hand, neither a woman nor a servant, but only, in the case when he had been fighting in the cause of Allah and he never took revenge for anything unless the things made inviolable by Allah were made violable; he then took revenge for Allah, the Exalted and Glorious.

Något som även brukar påstås i samband med 'tillåtelsen att slå sin fru' - vilket vid det här laget borde vara klarlagt att så inte är fallet och inte tillåtet - så brukar det även nämnas att det är tillåtet med förtryck.

 Hadith från Sahih Muslim;
Bok 32, nummer 6247

Abu Dharr berättade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) sade att han meddelade från sin Herre, den Upphöjde och Ärade: Sannerligen har Jag gjort förtryck olagligt för Mina tjänare också, så utöva inte förtryck.