Mänskliga själen är.

Ond - Brådskande - Argumenterande – Överskridande av gränser - Förtvivlande - Förtryckande - Okunnig - Förnekande och Avstötande - Skrytande och Högmod - Behagande - Girig - Ångrande

Utan tvivel vet Gud vad de döljer lika väl som det som de öppet tillkännager - [och] Han älskar inte de högmodiga, [an-Nahl (16):23]

Hjärtana hos dem som utan grund, utan bevis, sätter Guds uppenbarelser i fråga, är fyllda av högmod, [ett högmod så stort att] de aldrig kan tillfredsställa det. Tag därför din tillflykt till Gud - Han är Den som hör allt, ser allt. [al-Ghaafir(40):56]Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden

Och varje gång jag kallar dem [till tron] för att Du skall ge dem Din förlåtelse sätter de fingrarna i öronen och sveper kläderna tätare om sig och de förskansar sig i envishet och högmod. [Nooh (71):7]

Och när Våra budskap läses upp för [en sådan man] vänder han sig bort med överlägsen min och beter sig som om han inte hade hört, som om han varit döv på båda öronen. Låt honom veta att ett plågsamt straff [väntar honom]. [Luqmaan (31):7]

Kristus har inte hållit sig för god att vara Guds tjänare, inte heller änglarna som har sin plats i Hans närhet. [På den Yttersta dagen] skall Han inför Sig samla dem vars högmod hindrade dem att tjäna Gud.[An-Nisaa' (4):172]

Gå därför in genom helvetets portar! Där skall ni förbli till evig tid." - Hur vedervärdig är inte denna de högmodigas sista boning! [An-Nahl (16):29]

Och den Dag då förnekarna av sanningen förs fram inför Elden [skall Vi säga till dem:] "Ni har förslösat det goda som livet erbjöd er och njutit det [utan en tanke på evigheten]; i dag drabbar er straffet med skam och vanära därför att ni uppträdde med högmod på jorden utan fog och därför att ni ständigt trotsade [Våra befallningar]." [Al-Ahqaaf (46):20]

Och på Uppståndelsens dag skall du se den dystra uppsynen hos dem som satte ihop lögner om Gud. Är inte helvetet det [rätta] tillhållet för de högmodiga? [Az-Zumar (39):60]

Och [väktarna] säger: "Gå in genom helvetets portar - där skall ni förbli till evig tid!" Usel är den boning [som är förberedd] för dem som syndade av högmod! [Az-Zumar (39):72]

Beskrivning av de troende i Koranen

BARA DE tror på Våra budskap som, när de läses högt för dem, faller ned i tillbedjan och lovprisar sin Herre, utan en skymt av högmod; [As-Sajdah (32):15]

Beskrivning av Änglarna i Koranen

Allt i himlarna och på jorden faller ned inför Gud i tillbedjan, djuren, men också änglarna som är utan högmod; [An-Nahl (16):49]

Honom som allt och alla i himlarna och på jorden tillhör! De som står nära Honom håller sig inte för goda att tjäna Honom och de förtröttas inte. [Al-Anbiyaa' (21):19]

Hadither.

Högmod är missnöje[avvikelse] med sanningen och nedvärdring av människor [Muslim]
Han kommer inte in Paradiset den som har en korn av stolthet i hans hjärta.[Muslim]

Paradiset och Elden bråkade. Paradiset sa "de svaga och de fattiga kommer in i mig. Elden svarade, förtryckande och högmodiga(stolta)kommer in i mig. Så Allah den Allsmäktige sade till Elden, "Du är min bestraffning,och i dig jag straffar Jag vem  Jag vill. Och Han sade till Paradiset, "Du är min nåd till den Jag önskar och båda av er kommer säkerligen att fyllas. [Muslim, at-Tirmidhi, Ibn Khuzaimah]

Skall jag informera er om människorna i Paradiset? De är alla svaga och ödmjuka personer, om han tar en ed till Allah, kommer den att uppfyllas. Skall jag informera er om människor av Elden? De är alla grymma, våldsamma och högmodiga personer. [Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, Ibn Majah]

Fyra saker är bland mina anhängare från traditionerna av jahiliyyah som inte kommer att lämna dem: stoltheten av härstamning, förtalande av släkten, användning av astrologi för regn, och klagande.[Muslim]

Om ni inte var syndare, skulle jag vara rädd för er om vad som är värre för er: Högmod,Högmod. [Al-Bayhaqi, hasan hadeeth]