Kuka on muslimi?

Kaikki sen aikaiset sodat ja muut tapahtumat, on kertomuksia sen ajan oloista ja missään kohtaa Koraanissa ei sanota että olisi esim. sodittava samalla tavoin nykyään. Tästä monien länsimaalaisten kuvituksellinen paha Islam on, kun eivät ymmärrä Koraania.
Khawardji, siis uus-khawardjit, siis nykyajan terroristit käyttää Koraania hyväkseen saavuttaakseen mahtia ja valtaa ja rahaa, väkivallan avulla, pelottelemalla ihmisiä ja tappamalla heitä. Terroristit harrastaa pahaa, samanlaista pahaa kuin Profeetan aikaiset terroristit harrasti.
Ja sitten Koraanissa on hyvin, paljon hyviä ohjeita uskovaiselle ihmiselle, Jumalan ohjeita, joita uskovaisen tulee noudattaa elämässään.
Jihadista sanon sen että yksikään oppinut ei ole ehdottanut jihadia kymmeniin vuosiin ja yksikään valtion johtajista ei ole päättänyt laittaa jihadia päälle moniin kymmeniin vuosiin, joten nykyaikana ei ole aikoihin ollut jihadia.
Se on vain terroristit, uus-khawardjit, jotka omin nokkinensa uppiniskaisesti kapinoivat muitten valtioitten johtajia vastaan ja kansaa vastaan. He toimii poliittisesti aatteensa kanssa ja pyrkivät toteuttamaan aatteensa väkivallan ja tappamisen avulla.
Ei, ei he pääse Paratiisiin, heitä odottaa helvetti.
Jihadissa on säännöt, säännöt joita terroristit ei noudata.
Monet länsimaalaiset ei tiedä, mitä sana muslimi tarkoittaa, miten muslimin on elettävä jotta voisi kutsua itseään muslimiksi.
Hyvin moni muslimiutaustaisista on vain tapamuslimeja, he ei usko ja elä Koraanin ja autetenttisen sunna mukaan, siksi he ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä muslimeja.

Vem är muslim?
Muslim är den som överlämnar sig till Gud, följer Koranen och Profeten Muhammeds sedvänja, påbjuder det goda och förhindra det onda. Man kan födas som muslim eller övergå till islam, men det viktigaste är att man fullt ut försöker leva som en god och sann muslim. En muslim tror på Guds absoluta enhet, och på att Gud har sänt profeter till alla världens folk varav profeten Mohammed(saw) är den sista och ingen annan profet kommer efter honom. En muslim tror på att det kommer komma en Domens dag där alla ställs till svars för sin gärningar, och på att det finns änglar, och ett liv efter detta. En muslim tror på att allt som sker, det goda liksom det onda, sker med Guds vilja. En muslim tror på att Gud har uppenbarat vissa böcker och skrifter varav Koranen är den sista.
Gud definierar sanna muslimer i Koranen:

25:63
Sahih International

And the servants of the Most Merciful are those who walk upon the earth easily, and when the ignorant address them [harshly], they say [words of] peace,
Finnish
Laupeimman armahtajan palvelijoita ovat ne, jotka nöyrinä vaeltavat maan päällä ja tietämättömien heitä puhutellessa lausuvat: »Rauha!»
Swedish
Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen.

2:177
Sahih International

Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but [true] righteousness is [in] one who believes in Allah , the Last Day, the angels, the Book, and the prophets and gives wealth, in spite of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask [for help], and for freeing slaves; [and who] establishes prayer and gives zakah; [those who] fulfill their promise when they promise; and [those who] are patient in poverty and hardship and during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous.
Finnish
Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonne Itään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, enkeleihin, Pyhään kirjaan ja profeettoihin ja rakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille, köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapauttamiseksi sekä harrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehtyään jonkun sopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisiä ahdistuksessa, vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä.
Swedish
Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.