Niin, se on totta, että islamofobiset väittää musliminaisten olevan alistettuja ja pakotettuja pitämään hijabia päässään miestensä tai vanhempiensa pakottamana...nämä samat islamofobiset yrittää välittää mukamas musliminaisista ja parantaa heidän elämää...ja sen jälkeen he sylkee musliminaisten päälle...sillä tavalla he auttaa musliminaisia :(

Muslimifeministi Sanna Thamer: Naisten asemaa puolustavat islaminvastustajat sylkevät huivia käyttävien päälle

At­las Saa­ri­kos­ki ava­si kes­kus­te­lun ky­sy­mäl­lä liit­tyy­kö is­la­mo­fo­bia, eli is­la­min­vas­tai­suus ol­len­kaan Is­la­miin us­kon­to­na. Is­la­mo­fo­bi­sis­sa ulos­tu­lois­sa ole­te­taan us­kon­to tai kult­tuu­ri esi­mer­kik­si ul­ko­näön pe­rus­teel­la ja lii­te­tään sii­hen ne­ga­tii­vi­sia ste­reo­ty­pioi­ta. Hy­vä esi­merk­ki täs­tä on uu­tis­ku­va, jos­sa nai­nen Tor­nion ra­jal­la pi­te­lee “go ho­me Isis” -kylt­tiä. Oh­jel­mas­sa poh­dit­tiin, on­ko is­la­mo­fo­bian ta­ka­na pe­rin­tei­nen ra­sis­mi, jo­ka koh­dis­tuu ih­mis­ten ul­ko­nä­köön.

Tha­mer ei us­ko, nais­ten ase­mas­ta huo­les­tu­neet is­la­mo­fo­bit oli­si­vat to­sis­saan aja­mas­sa kaik­kien nais­ten oi­keuk­sia.
“Ih­mi­set jot­ka pu­hu­vat nais­ten oi­keuk­sis­ta ja sii­tä kuin­ka is­lam so­tii suo­ma­lai­sia ar­vo­ja vas­taan ovat sa­mo­ja ih­mi­siä, jot­ka sit­ten rä­ki­vät ka­dul­la mus­li­mi­nais­ten pääl­le kos­ka heil­lä on hui­vi.”

Se­kä Hun­der­ra As­se­fa et­tä San­na Tha­mer oli­vat si­tä miel­tä, et­tä Suo­mes­sa syn­ty­nei­den mus­li­mien ää­ni puut­tuu jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta. Hei­dän mu­kaan­sa kat­se koh­dis­tuu usein uu­siin tu­li­joi­hin, ku­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­hin. Se­kä Hun­der­ra As­se­fa et­tä San­na Tha­mer ovat syn­ty­neet Suo­mes­sa.
Mei­dän ää­nem­me puut­tuu ei­kä mei­tä no­tee­ra­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa, As­se­fa kom­men­toi.
Myös San­na Tha­mer ker­toi, et­tä hä­nen aja­tuk­siaan mus­li­mi­na ky­see­na­lais­te­taan.
“Mun aja­tuk­set on ei-tra­di­tio­naa­li­sia [suh­tees­sa Is­la­miin], jos pu­hun ne ää­neen niin se on et­tä sä oot se suo­ma­lai­nen.”

https://www.radiohelsinki.fi/podcast/35591/?Muslimifeministi+Sanna+Thamer%3A+Naisten+asemaa+puolustavat+islaminvastustajat+sylkev%C3%A4t+
huivia+k%C3%A4ytt%C3%A4vien+p%C3%A4%C3%A4lle