Fakta

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder exempelvis att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Den som är flykting enligt FN-konventionen, eller ”alternativt skyddsbehövande” i enlighet med EU:s regelverk, samt personer som är skyddsbehövande i enlighet med den svenska utlänningslagen, har rätt till asyl i Sverige.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som löper risk att straffas med döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Asylsökande kan också undantagsvis beviljas uppehållstillstånd, trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter, som är direkt knutna till deras personliga förhållanden, som synnerligen allvarligt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.

Källa: Migrationsverket

http://www.dn.se/nyheter/sverige/95000-asylsokande-i-sverige-2015/