Tässä hieman tietoa turvapaikan hakijoista 1984-2011 välisenä aikana ja millä perusteilla voi saada turvapaikan Ruotsista.

Asylsökande kan få uppehållstillstånd på fyra grunder:

flykting

* alternativt skyddsbehövande, vilket innebär en person som löper risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt

* skyddsbehövande i övrigt, vilket innebär en person som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof.

* synnerligen ömmande omständigheter, till exempel svår sjukdom.

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/

asyls%C3%B6kanden-normal.jpg

Bild-källä: migratinsinfo: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/