s.49

 I NTU ställs följande fråga:
Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2012)? Det gäller både allvarliga och mindre allvarliga händelser, till exempel hemma, på jobbet, i skolan eller på någon allmän plats.
Av de tillfrågade uppger 0,8 procent att de utsattes för sexualbrott under 2012, vilket motsvarar ungefär 62 000 personer i befolkningen (16–79 år). Andelen utsatta för sexualbrott har varit relativt stabil över de åtta mättillfällena (se tabell 3A). Precis som vid hot och misshandel har de flesta personer som utsatts för sexualbrott under 2012 utsatts för en enstaka händelse, men det finns en mindre grupp som är upprepat utsatt. Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 223 000. Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt. Det är sannolikt att mönstren för dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller typen av brotts plats och relationen till gärningspersonen. 
s.51
Ungefär vart sjätte fall (16%) beskrivs av de utsatta som en våldtäkt Det skulle innebära att det skattade antalet våldtäkter i befolkningen uppgår till drygt 36 000 händelser under 2012. Här bör noteras att det kan vara svårt för en person att tolka huruvida en händelse juridiskt sett ska bedömas som sexuellt 
tvång eller våldtäkt. Det innebär att de våldtäktshändelser som rapporterats i NTU i juridisk mening kan vara lindrigare sexualbrott, som sexuellt tvång, eller vice versa. Man bör också vara medveten om att det, precis som för hot och misshandelsbrott, finns anledning att tro att händelser där personer utsatts för sexualbrott av en närstående person, troligen ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen. Den typen av utsatthet kan upplevas som särskilt känslig och är därmed svår att fånga upp i en frågeundersökning
http://www.bra.se/download/18.35c681d4143337cb6b29e9/1395068368052/2013_1_NTU_2013.pdf