Ruotsin tuomioistuin käsittee joskus mahr kysymystä...Ruotsin tuomioistuin hyväksyy ulkomailla tehdyt sopimukset jos ne on laillisia siinä valtiossa missä sopimus on tehty...Ruotsissa tehty mahr-sopimus on voimassa vain jos se avioliittosopimus on registreerattu i tingsrätten.

Enligt 5§ LIMF, är ett äktenskapskontrakt mellan makar avseende deras förmögenhetsförhållanden (t.ex. mahr) giltigt, om det stämmer överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs. Detta innebär att om ni gifte er och bosatte er i en stat där äkenskapskontraktet med mahr är giltigt, så är det också giltigt i Sverige. Om ni gifte er i Sverige gäller dock att äktenskapskontraktet måste registreras i tingsrätten för att bli giltigt.Sammanfattningsvis kan sägas att både svenska och utlänska regler kan komma att aktualiseras vid en eventuell process. Ett kontrakt om mahr erkänns inte per automatik i Sverige men kan komma att beaktas i en process. Utgångspunkten är dock att svenska regler om bodelning skall tillämpas om parterna har bott i Sverige sedan två år, dock kan äktenskapskontraktet med mahr komma att tillämpas i kombination de svenska reglerna.  http://lawline.se/answers/10091
http://lawline.se/answers/13938