Yleisesti katsottuna, maahanmuuttajat alkuvuosina tekee enemmän lapsia...perustvat perheen...lapsia perheeseen...sitten se tasaantuu ja lapsia tulee hitaammin.

Utrikes födda kvinnor har en högre frukt­samhet än inrikes födda kvinnor. Åtminstone gäller det när de är på plats i Sverige. Innan invand­ringen har de emellertid fått färre barn än inrikes födda kvinnor.
En vanlig uppfattning är att utrikes födda får betydligt fler barn än inrikes födda, men kanske är skill­naderna mellan inrikes och utrikes födda inte så stora. Utrikes födda som har varit i Sverige sedan barn­domen har i stort sett samma frukt­sam­hets­tal som inrikes födda. Perioden 2000‑2011 var frukt­sam­hets­talet för utrikes födda som invand­rade till Sverige innan de fyllt 17 år 1,76 barn per kvinna. För inrikes födda var frukt­sam­hets­talet 1,73 barn per kvinna.
Utrikes födda kvinnor har en hög fruktsamhet direkt efter att de invandrat till Sverige, men där­efter minskar frukt­sam­heten successivt. Att frukt­sam­hets­talen är extra höga de första åren i Sverige beror sanno­likt på att många kvinnors invand­ring är knutet till familje­bild­ning, och att de kommer till Sverige för att åter­förenas med sin familj eller för att bilda familj.
http://www.scb.se/Pages/Article____356840.aspx