Vastatulleitten oppilaiden, lasten, koulutusta aiotaan pidennetää 18 ikävuoteen.

70 000 elever, nästan tio procent, i den svenska grundskolan är födda utomlands. Dessa elever har svårare att nå grundskolans mål, endast 63 procent nådde gymnasiebehörighet 2010. Det är en trend som förvärrats de senare åren. Regeringen presenterar idag en rad åtgärder för att förbättra skolgången för dessa barn.
Förlängd skolplikt
För elever som kommit till Sverige efter 12-årsåldern och inte har nått målen i svenska i årskurs 9 förlängs skolplikten tills dess att målen är uppnådda eller eleven fyller 18 år.
Högst ett år i förberedelseklass
Målet är att nyanlända elever så fort som möjligt ska ingå i den ordinarie undervisningen. Ingen ska gå mer än ett år i förberedelseklass.
http://www.regeringen.se/sb/d/16843/a/209631